Một Cổng thanh toán phải được thiết lập trước khi bất kỳ khoản thanh toán sẽ được xử lý.

Thông tin tài khoản

BỎ QUA TRỐNG

Địa chỉ thanh toán

Thông tin thanh toán

Chúng tôi đồng ý Visa, Mastercard, American Express, và Discover

Mua 1 lần sử dụng mãi mãi thay đổi

Membership Plan /

Bạn đã chọn cấp độ thành viên Mua 1 lần sử dụng mãi mãi. Bạn có thể đảm bảo rằng cửa hàng của bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong tháng này không? Nếu bạn cung cấp các sản phẩm dựa trên đăng ký.

Giá cho thành viên là 500 .